Yrityssiivouksen tehokas ja luotettava kumppani

Tutustu palveluihimme ja tilaa siivouksen asiantuntija luoksesi!

Jätä yhteydenottopyyntö

Yrityssiivouksen tehokas ja luotettava kumppani

Tutustu palveluihimme ja tilaa siivouksen asiantuntija luoksesi!

Jätä yhteydenottopyyntö

Kaipaatko luotettavaa siivousalan ammattilaista?

Baltimex Oy on vuon­na 2005 perus­tet­tu monia­lai­nen pal­ve­lu­yri­tys. Olemme teho­kas yhteis­työ­kump­pa­ni kaik­kiin yri­tyk­se­si siivoustarpeisiin.

Olemme toi­mi­neet alal­la jo pit­kään ja olem­me tul­leet tun­ne­tuk­si var­ma­na sii­vous­pal­ve­lui­den toi­mit­ta­ja­na. Olemme toteut­ta­neet lukui­sia, kor­ke­aa ammat­ti­tai­toa vaa­ti­via koh­tei­ta ja pal­jon työ­tä vaa­ti­via ura­koin­te­ja. Olemme eri­kois­tu­neet var­sin­kin suur­sii­vouk­siin sekä mui­hin erikoissiivouksiin.

Osaavien ammat­ti­lais­tem­me ja kevyen orga­ni­saa­tiom­me ansios­ta hoi­dam­me kaik­ki koh­teem­me jous­ta­vas­ti ja nopeas­ti – aina sovi­tul­la aikataululla.

Teemme yri­tys­sii­vouk­sia monis­sa eri koh­teis­sa. Teemme niin toi­mis­to­sii­vouk­set, kau­pan alan, ravin­to­loi­den sekä mui­den alo­jen sii­vouk­sia sopi­muk­sen mukaan joko sään­nöl­li­ses­ti sovit­tu­na ajan­koh­ta­na tai ker­ta­luon­tei­ses­ti. Käytämme sii­vouk­sis­sa aina ainei­ta ja mate­ri­aa­le­ja, jot­ka vas­taa­vat tämän päi­vän ympäristövaatimuksia.

Yritykset

 • Toimitilojen suur­sii­vouk­set: Toimistot, lii­ke­ti­lat, varas­to­ti­lat, tuo­tan­to­ti­lat, ym.
 • Ikkunoiden pesut: Myös vai­keis­sa pai­kois­sa ja kor­keal­la sijait­se­vien ikku­noi­den pesut.
 • Peruspesut ja vahauk­set: Koneelliset perus­pe­sut ja vahauk­set. Parketti- ja lami­naat­ti­lat­tioi­den käsittelyt.
 • Kokolattiamattojen pesut: Höyry- tai shampoomenetelmällä.
 • Muuttosiivoukset
 • Remonttisiivoukset

Kiinteistöt

 • Yleisten tilo­jen suur­sii­vouk­set: Asunto-osa­keyh­tiöt, kaup­pa­kes­kuk­set, ym.
 • Rapputilojen sii­vouk­set: Rappujen ja käy­tä­vien perus­pe­sut ja vahauk­set. Porrasikkunoiden ja ovi­la­sien pesut. 
 • Yläpölyjen puh­dis­tuk­set
 • Kellari- ja vint­ti­ti­lo­jen raivaussiivoukset
 • Saunatilojen kausi­suur­sii­vouk­set: Perusteelliset sau­no­jen pesut ja desinfioinnit.
 • Rakennusten väli- ja loppusiivoukset

Lisäpalvelut

 • Vaihtomattopalvelu: Aulojen, eteis­ten ja rap­pu­käy­tä­vien likaan­tu­vat todel­la nopeas­ti. Vaihtomattopalvelu on käte­vä tapa pitää matot jat­ku­vas­ti puh­taa­na. Matot on mah­dol­lis­ta saa­da myös omal­la logol­la varustettuna.
 • Ilman puh­dis­tus ja haju­hait­to­jen pois­to: Joskus huo­ne­ti­lo­jen haju­hai­tat ovat niin syväl­lä tilan pin­ta­ma­te­ri­aa­leis­sa ja raken­teis­sa ettei nii­hin pure taval­li­set sii­vous­kei­not. Paras tapa vai­kei­den ilman epä­puh­tauk­sien ja haju­hait­to­jen pois­toon on fysi­kaa­li­nen desin­fioin­ti otso­noin­ti­me­ne­tel­mäl­lä.
 • Remonttipalvelut: Pienet remon­toin­ti- ja maalausurakat.

Kun tar­vit­set yri­tys­sii­vous­ten asian­tun­ti­jaa, ota mei­hin yhteyttä! 

Varma ja joustava yhteistyökumppani 

Baltimex Oy on tul­lut tun­ne­tuk­si var­ma­na ja luo­tet­ta­va­na pal­ve­lun­tuot­ta­ja­na. Perustamme toi­min­tam­me hyvän ammat­ti­tai­don ja toi­mi­tus­var­muu­den lisäk­si rei­luun sopi­mus­kult­tuu­riin. Kun tilaat sii­vous­pal­ve­lun meil­tä, saat juu­ri sen mis­tä on sovit­tu. Kunnioitamme aina yhdes­sä asiak­kaan kans­sa sovit­tu­ja aika­tau­lu­ja koh­tei­den siivoamisessa.

Tarjoamme asiak­kail­lem­me laa­ja-alai­set ja koko­nai­se­dul­li­set sii­vous­so­pi­muk­set. Tehokkuutemme perus­tuu yksi­löl­li­ses­ti rää­tä­löi­dyn sii­vous­pal­ve­lun suun­nit­te­luun ja töi­den tehok­kaa­seen järjestelyyn.

Kuinka voimme auttaa?
Kun kaipaat luotettavaa ja tehokasta siivouspalvelua, ota meihin yhteyttä! 

Tarjoa kotisiivousta työntekijöillesi työsuhde-etuna!

Yhä useam­pi yri­tys tar­jo­aa ansioi­tu­neil­le työn­te­ki­jöil­leen työ­suh­de-etu­na tai bonuk­se­na koti­sii­vous­pal­ve­lui­ta. Tällöin sovim­me las­ku­tuk­sen työ­nan­ta­jan kans­sa ja työn­te­ki­jän kans­sa koti­sii­vouk­sen ajan­koh­dan ja sisäl­lön. Kysy lisää!