Tietosuojaseloste

Baltimex Oy

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Baltimex Oy
Y‑tunnus: 19516963
Puh: 044 551 6605

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vas­taa rekis­te­riä kos­ke­viin kysy­myk­siin ja palaut­tei­siin mah­dol­li­sim­man nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Baltimex Oy:n asiakas‑, mark­ki­noin­ti- ja ajan­koh­tais­kir­jeen tilan­nei­den rekisteri.

4. Henkilötietojen käsit­te­lyn tarkoitus

Käsittelyn tar­koi­tuk­se­na on asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­nen, asiak­kaan ja rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeuk­sien ja vel­vol­li­suuk­sien toteut­ta­mi­nen sekä hen­ki­lö­tie­to­lain mukai­nen hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly verk­ko­pal­ve­lui­hin liit­ty­viin tar­koi­tuk­siin, tut­ki­mus­toi­min­taan, rekis­te­rin­pi­tä­jän ja/tai sen yhteis­työ­kump­pa­nei­den mai­non­nan ja/tai suo­ra­mark­ki­noin­nin suun­taa­mi­nen asia­kas­tie­to­jen perus­teel­la rekis­te­rin­pi­tä­jän vies­ti­mien ja pal­ve­lu­jen kaut­ta luo­vut­ta­mat­ta hen­ki­lö­tie­to­ja ulko­puo­li­sel­le taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisäl­tää seu­raa­via tie­to­ja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoi­te­tie­dot
 • Yhteysloki
 • Posti‑, las­ku­tus- ja pankkiyhteystiedot
 • Tuote- ja pal­ve­lu­ti­laus­ten tiedot
 • Muut pal­ve­lui­den edel­lyt­tä­mät asiak­kaan anta­mat tiedot

 

Säännönmukaiset tie­to­läh­teet

Pääasiallinen tie­to­läh­de on asia­kas itse. Tietoja voi­daan hank­kia myös viran­omais- ja yri­tys­tie­to­re­kis­te­reis­tä sekä yhtei­sil­tä yhteistyökumppaneilta.

Säännönmukaiset tie­to­jen luovutukset

Asiakkaan suos­tu­muk­sel­la tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa asiak­kaan ja Baltimex Oy:n yhtei­sil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­le asiak­kaan tilaa­mien tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen toimittamiseksi.

Laskutukseen liit­ty­viä tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa mak­su­lii­ken­net­tä välit­tä­vil­lä tahoille.

Tietoja ei luo­vu­te­ta muil­le kol­man­sil­le tahoil­le EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tietoja voi­daan luo­vut­taa viran­omai­sil­le, jos nämä esit­tä­vät Suomen lakiin perus­tu­van pyynnön.

Evästeet

Verkkosivustomme aset­taa lait­tee­see­si eväs­tei­tä. Evästeiden avul­la käyt­tä­jä voi­daan esi­mer­kik­si tun­nis­taa samak­si eri käyn­ti­ker­to­jen ja sivun­la­taus­ten välillä.

Käytämme eväs­tei­tä seu­raa­viin tarkoituksiin:

 • verk­ko­si­vus­ton kehit­tä­mi­nen kävi­jä­tie­don perusteella
 • mai­non­nan tulos­seu­ran­ta (eväs­tei­den avul­la pys­tym­me mit­taa­maan esi­mer­kik­si min­kä mai­nos­ka­na­van kaut­ta saam­me yhteydenottoja)
 • mai­non­nan koh­dis­ta­mi­nen (voim­me eväs­tei­den avul­la koh­dis­taa sinul­le mai­nok­sia esi­mer­kik­si Facebookissa tai Googlen mainosverkostoissa)
 • pal­ve­lun toteut­ta­mi­sek­si, esi­mer­kik­si sivuil­lam­me ole­va chat-ohjel­mis­to tun­nis­taa sinut samak­si käyt­tä­jäk­si ja voit jat­kaa jo aiem­min aloit­ta­maa­si kes­kus­te­lua anta­mat­ta tie­to­ja­si uudestaan.

Asetamme verk­ko­pal­ve­lus­sam­me selai­mee­si seu­raa­vien pal­ve­lun­tar­joa­jien evästeitä:

 • Google
  • Google Analytics (verk­ko­pal­ve­lun kävi­jä­seu­ran­ta sekä mai­non­nan seuranta)
  • Google Ads (mai­non­nan seu­ran­ta ja kohdistaminen)
  • Google Tag Manager
 • Facebook (mai­non­nan seu­ran­ta ja kohdistaminen)
 • LinkedIn (mai­non­nan seu­ran­ta ja kohdistaminen)

Google, Facebook ja LinkedIn kerää­vät sinus­ta EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukaan hen­ki­lö­tie­dok­si mää­ri­tel­tä­vää tie­toa. Tällaista tie­toa ovat esi­mer­kik­si yksi­löi­ty tun­nis­te tai IP-osoite.

Voit estää eväis­tei­den käy­tön selai­me­si evästeasetuksista.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on hen­ki­lö­tie­to­lain 26–28 §:n mukai­ses­ti oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kirjallinen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le henkilölle.

Tarkastusoikeus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteutettuna.

Tietohallintajärjestelmiin tal­len­ne­tut tiedot

Tiedot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylitse.