Turvallisuus, laatu ja luotettavuus

Tarjoamme sähköalan ratkaisuja 17-vuoden kokemuksella kotitalouksille sekä teollisille ja kaupallisille asiakkaille.

Jätä yhteydenottopyyntö

Turvallisuus, laatu ja luotettavuus

Tarjoamme sähköalan ratkaisuja 17-vuoden kokemuksella kotitalouksille sekä teollisille ja kaupallisille asiakkaille.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kaipaatko luotettavaa sähköalan ammattilaista?

Baltimex on sitou­tu­nut tur­val­li­suu­teen, laa­tuun ja luotettavuuteen. 

Palvelemme asiak­kai­tam­me uudis­koh­teis­sa sekä parannus‑, lisärakennus‑, ja remon­toin­ti­koh­teis­sa. Avaimet käteen ‑pal­ve­lum­me mah­dol­lis­taa asiak­kail­lem­me menes­tyk­sek­kään suun­nit­te­lun ja toteu­tuk­sen, kustannustehokkaasti.

Vuosien koke­mus sekä moni­puo­li­set eri­kois­pal­ve­lum­me ovat mah­dol­lis­ta­neet onnis­tu­nei­den kau­pal­lis­ten hank­kei­den toteut­ta­mi­sen ydin‑, teol­li­suus- ja lai­van­ra­ken­nusa­lal­la. Olemme sitou­tu­neet tur­val­li­suu­teen, laa­tuun ja luo­tet­ta­vuu­teen. Noudatamme Suomen tur­val­li­suus- ja laatustandardeja.

Sähkötyöt kiinteistöille ja yksityishenkilöille:

 • Sähköasennukset uudis- ja saneerauskohteissa
 • Omakoti, rivi­ta­lo ja ker­ros­ta­lo­jen sähköasennukset
 • Sähköasennukset lii­ke­kiin­teis­töis­sä
 • Sähköasennukset uudis- ja saneerauskohteissa
 • Sähköasennukset mök­ki- ja saaristokohteissa

Sähköistystyöt teollisuudelle:

 • Sähköasennukset uudis- ja saneerauskohteissa
 • Sähkötyöt lai­voil­la
 • Sähköasennukset jään­mur­ta­jiin
 • Sähköasennukset huol­toa­luk­siin
 • Sähkötyöt teol­li­suu­den sei­sok­kien aikana
 • Kaapelivetotyöt
 • Sähkömetallityöt

Ammattitaitoiset sekä luotettavat työntekijämme ovat palvelumme ytimessä

Meillä on ainut­laa­tui­nen päte­vyys vas­ta­ta kau­pal­lis­ten ja teol­lis­ten yri­tys­ten säh­köi­siin tar­pei­siin. Ymmärrämme, että säh­köis­ten rat­kai­su­jen toi­mit­ta­mi­nen tur­val­li­ses­sa, ammat­ti­mai­ses­sa ja oikea-aikai­ses­sa ajas­sa on tär­ke­ää yri­tyk­se­si menes­tyk­sen kannalta.

Ota yhteyt­tä niin ker­rom­me, kuin­ka voim­me täyt­tää tei­dän säh­köi­sen pal­ve­lun­ne tarpeet.

Soita tai jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö lomak­keen kaut­ta, niin olem­me sinuun pian yhteydessä!

Ammattitaitoiset sekä luotettavat työntekijämme ovat palvelumme ytimessä

Meillä on ainut­laa­tui­nen päte­vyys vas­ta­ta kau­pal­lis­ten ja teol­lis­ten yri­tys­ten säh­köi­siin tar­pei­siin. Ymmärrämme, että säh­köis­ten rat­kai­su­jen toi­mit­ta­mi­nen tur­val­li­ses­sa, ammat­ti­mai­ses­sa ja oikea-aikai­ses­sa ajas­sa on tär­ke­ää yri­tyk­se­si menes­tyk­sen kannalta.

Ota yhteyt­tä niin ker­rom­me, kuin­ka voim­me täyt­tää tei­dän säh­köi­sen pal­ve­lun­ne tarpeet.

Soita tai jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö lomak­keen kaut­ta, niin olem­me sinuun pian yhteydessä!

Olemme toteuttaneet viimeisen kahden vuosikymmenen aikana satoja erilaisia projekteja, tässä kuvia muutamista töistämme matkan varrelta: