RAKENNUSSIIVOUKSET

Ylläpitosiivoukset, loppusiivoukset ja rakennussuojaukset

Jätä yhteydenottopyyntö

RAKENNUSSIIVOUKSET

Ylläpitosiivoukset, loppusiivoukset ja rakennussuojaukset

Jätä yhteydenottopyyntö

Rakennussiivoukset luotettavasti ja ammattitaidolla

Tarjoamme kor­kea­laa­tui­sia yllä­pi­to sekä lop­pusii­vouk­sia ammat­ti­tai­dol­la ja raken­nus­sii­voo­jil­lam­me on aina kat­ta­va työ­ko­ke­mus alan töis­tä.  Palvelemme aina asia­kas­läh­töi­ses­ti ja muok­kaam­me sii­vouk­sen aina asiak­kaan sekä raken­nus­hank­keen mukaan. Teemme raken­nus­sii­vouk­sia sekä ura­kal­la sekä tuntitöinä.

Rakennussiivoukset teem­me aina huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­len tehok­kaas­ti, että lop­pu­tu­los on paras mah­dol­li­nen.  Teemme sekä suu­ria koko kiin­teis­tön kat­ta­via sii­vouk­sia kuin myös pie­nem­piä kohteita.

Ylläpitosiivoukset

Teemme yllä­pi­to­sii­vouk­sia eri raken­nus­koh­teis­sa asiak­kaan tar­pei­den poh­jal­ta sopi­muk­sen mukaan. Siivoustyöt rää­tä­löi­dään aina erik­seen asia­kas­koh­tai­ses­ti jokai­ses­sa sii­vous­koh­tees­sa erik­seen. Teemme yllä­pi­to­sii­vouk­sia myös tar­vit­taes­sa myös muis­sa koh­teis­sa sopi­muk­sen mukaan.

Kuinka voimme auttaa?

Loppusiivoukset

Meillä on hyvä osaa­mi­nen ja koke­mus val­mis­tu­vien uudis­koh­tei­den, että sanee­raus­koh­tei­den lop­pusii­vouk­sis­ta ja pal­ve­lem­me monia alan joh­ta­via raken­nus­yri­tyk­siä.  Teemme lop­pusii­vouk­sia myös muis­sa koh­teis­sa asiak­kaan tar­peen mukaan. Teemme lop­pusii­vous­koh­teen kat­sel­muk­sen ennen töi­den aloit­ta­mis­ta, jot­ta sii­vous­työt teh­dään opti­maa­li­ses­ti oikeas­sa jär­jes­tyk­ses­sä sovi­tus­sa aikataulussa.

Rakennussuojaukset

Mikäli teil­lä on tar­vet­ta myös raken­nus­suo­jauk­sil­le niin teem­me mie­lel­läm­me myös raken­nus­suo­jauk­sia esi­mer­kik­si perus­kor­jaus­ten ja lin­ja­sa­nee­raus­ten yhtey­des­sä. Rakennussuojaukset teh­dään käyt­täen ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä materiaaleja.

Teemme mie­lel­läm­me sekä lop­pusii­vouk­sen että raken­nus­suo­jauk­set jol­loin lop­pusii­vouk­sen yhtey­des­sä lop­pusii­voo­ja tar­vit­taes­sa pois­taa teh­dyt raken­nus­suo­jauk­set. Teemme raken­nus­suo­jauk­sia mm: por­ras­käy­tä­viin, keit­tiöi­hin, sei­niin, lat­tioil­le, oviin sekä pölyt­tö­miin tiloihin.