Kotisiivouksen tehokas ja luotettava ammattilainen

Kotisiivous sopii sinulle, jos haluat säästää aikaasi ja saada helpotusta arkeen.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kotisiivouksen tehokas ja luotettava ammattilainen

Kotisiivous sopii sinulle, jos haluat säästää aikaasi ja saada helpotusta arkeen.

Jätä yhteydenottopyyntö

Tehokkaat ja ammattitaitoiset kotisiivoukset | Helsinki ja lähialueet

Henkilökuntamme koos­tuu ammat­ti­lai­sis­ta, joil­la on 10–20 vuo­den työ­ko­ke­mus alal­ta. Kannuksensa he ovat hank­ki­neet monen­lai­sis­sa sii­vous­koh­teis­sa, he ovat tot­tu­neet hoi­ta­maan lop­puun myös hyvin vai­keas­ti­kin puh­dis­tet­ta­vat pai­kat. Tarjoamme apuam­me kai­ken­lai­sis­sa koti­sii­vous-koh­teis­sa, oli kyse sit­ten keväi­ses­tä suur­sii­vouk­ses­ta, muut­to­sii­vouk­ses­ta tai esi­mer­kik­si vii­koit­tai­ses­ta, yllä­pi­tä­väs­tä siivouspalvelusta.

Arjen suurinta luksusta on saapua suoraan puhtaaseen ja raikkaaseen kotiin!

Laadimme jokai­sen asiak­kaam­me kans­sa koti­sii­vouk­ses­ta sopi­muk­sen. Sopimukseen sovim­me sii­vous­ten sään­nöl­li­syy­den, toi­men­pi­teet ja yllä­pi­det­tä­vän sii­vous­ta­son. Jatkuviin sopi­muk­siin voi­daan esi­mer­kik­si kevään tul­len sopia eri­kois­toi­men­pi­teis­tä, kuten ikku­noi­den pesuis­ta. Myös ker­ta­luon­tei­nen koti­sii­vous on kaut­tam­me help­poa Helsingissä ja lähialueilla. 

Osaavien ammat­ti­lais­tem­me ja kevyen orga­ni­saa­tiom­me ansios­ta hoi­dam­me kaik­ki koh­teem­me jous­ta­vas­ti ja nopeas­ti – aina sovi­tul­la aikataululla.

Puhdas koti on raikas ja viihtyisä 

Kotisiivouspalvelut | Tarjoamme kaikki kotisiivouksen palvelut kilpailukykyiseen hintaan. 

 • Ikkunoiden pesut
 • Kotisiivoukset
 • Peruspesut ja vahauk­set (myös par­ket­ti- ja lami­naat­ti­lat­tioi­den käsittelyt)
 • Muuttosiivoukset
 • Kevään suur­sii­vouk­set
 • Otsonoinnit (hajun­pois­to­pal­ve­lut)
 • Kalmasiivoukset / Kuolinpaikkojen siivoukset

Kuinka voimme auttaa?
Kun tarvitset tehokasta kumppania kotisiivouksiin, ota meihin yhteyttä! 

Luotettava ja tehokas toimija

Baltimex Oy on tul­lut tun­ne­tuk­si var­ma­na ja luo­tet­ta­va­na sii­vous­pal­ve­lui­den tuot­ta­ja­na. Perustamme toi­min­tam­me hyvän ammat­ti­tai­don ja toi­mi­tus­var­muu­den lisäk­si rei­luun sopi­mus­kult­tuu­riin. Kun tilaat sii­vous­pal­ve­lun meil­tä, saat juu­ri sen mis­tä on sovit­tu. Kunnioitamme aina yhdes­sä asiak­kaan kans­sa sovit­tu­ja aika­tau­lu­ja koh­tei­den sii­voa­mi­ses­sa. Tarjoamme asiak­kail­lem­me laa­ja-alai­set ja koko­nai­se­dul­li­set siivoussopimukset.

Tehokkuutemme perus­tuu yksi­löl­li­ses­ti rää­tä­löi­dyn sii­vous­pal­ve­lun suun­nit­te­luun ja töi­den tehok­kaa­seen jär­jes­te­lyyn. Kun kai­paat luo­tet­ta­vaa ja teho­kas­ta sii­vous­pal­ve­lua, ota mei­hin yhteyt­tä — rää­tä­löi­dään juu­ri Sinulle sopi­va ratkaisu! 

Luotettavat työntekijämme ovat palvelumme ytimessä

Sen lisäk­si että sii­voo­jam­me ovat ammat­ti­tai­toi­sia, he ovat myös ehdot­to­man luo­tet­ta­via. Asiakkaidemme luot­ta­mus on meil­le tär­ke­ää ja huo­leh­dim­me sii­tä pait­si laa­duk­kaal­la työn­jäl­jel­lä, myös vaa­ti­mal­la ehdo­ton­ta luot­ta­mus­ta työn­te­ki­jöil­täm­me. Kodinhoitajamme pitä­vät koti­si siis­ti­nä ja yksi­tyi­se­lä­mä­si salai­se­na. Asiakkaan niin halu­tes­sa voi­daan var­mis­taa, että kodin sii­vouk­ses­ta vas­taa mah­dol­li­suuk­sien mukaan aina sama siivooja. 

Kenelle kotisiivous sopii?

Kotisiivous sopii sinul­le, jos haluat sääs­tää aikaa­si ja saa­da hel­po­tus­ta arkeen. Kotisiivous tuo arvo­kas­ta lisä­ai­kaa omiin har­ras­tuk­siin, per­heel­le ja ren­tou­tu­mi­seen. (Muista hyö­dyn­tää myös kotitalousvähennys!)

Kiireisen arjen kes­kel­lä, kaik­kea ei tar­vit­se ehtiä teke­mään itse. Tarjoamme yksi­löl­li­siä pal­ve­lui­ta ja voim­me rää­tä­löi­dä juu­ri sinul­le par­hai­ten sopi­van rat­kai­sun, oli sit­ten kysees­sä väliai­kai­nen tai jat­ku­va tarve.

Autamme mie­lel­läm­me tilan­tees­sa kuin tilan­tees­sa, kysy siis roh­keas­ti eri vaih­toeh­dois­ta. Räätälöidään yhdes­sä juu­ri Sinulle sopi­va ratkaisu.

Arjen suu­rin­ta luk­sus­ta on saa­pua suo­raan puh­taa­seen ja raik­kaa­seen kotiin!

Mitä kotisiivous sisältää?

Suosittua on sopia tiet­ty puh­taus­ta­so, jota pide­tään yllä sään­nöl­li­sil­lä sii­voo­jan koti­käyn­neil­lä. Jos taas koti­ta­lou­teen sovit­ta­van sii­vouk­sen on tar­koi­tus olla ker­ta­luon­toi­nen, voi­daan sopia erik­seen sii­vot­ta­vis­ta huo­neis­ta ja sii­vouk­sen laa­juu­des­ta. Alle olem­me lue­tel­leet ylei­sim­piä toi­men­pi­tei­tä, joi­ta kodin sii­vouk­ses­sa tehdään:

 • Lattioiden imu­roin­ti ja kosteapyyhintä
 • Keittiön sii­vous
 • Pesutilojen sii­vous
 • Wc:n pesu
 • Suihku- ja sau­na­ti­lo­jen pesu
 • Pölyjen ja tah­ro­jen pyyhintä

Kotisiivous on verotuksessa vähennettävää työtä

Kotisiivous kuu­luu koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen pii­riin. Kotitalousvähennys on vero­tuk­ses­sa etu, jota kan­nat­taa käyt­tää. Sitä voi hakea kaik­keen koto­na teh­tä­vään työ­hön, kuten koti­sii­vouk­sen pal­ve­lui­him­me ja esi­mer­kik­si ikku­nan­pe­suun. Voit vähen­tää teke­mäm­me työn vero­tuk­ses­sa ja oma­vas­tuu­osuu­dek­se­si jää vuon­na 2021 vain 100 euroa. Kotitalousvähennyksestä voit lukea lisää tääl­tä.

Ehdota kotisiivousta työnantajallesi työsuhde-eduksi

Yhä useam­pi yri­tys tar­jo­aa ansioi­tu­neil­le työn­te­ki­jöil­leen työ­suh­de-etu­na tai bonuk­se­na koti­sii­vouk­sen pal­ve­lut. Tällöin sovim­me las­ku­tuk­sen työ­nan­ta­ja­si kans­sa ja työn­te­ki­jän kans­sa koti­sii­vouk­sen ajan­koh­dan ja sisällön.