Ikkunoiden pesut Helsinki – Laita ammattilaiset asialle!

Hoidamme homman kuin homman, oli kyseessä yrityksesi tai kotisi ikkunat. Hoidamme myös korkealla sijaitsevat ja haastavammat kohteet.

Jätä yhteydenottopyyntö

Ikkunoiden pesut Helsinki – Laita ammattilaiset asialle!

Hoidamme homman kuin homman, oli kyseessä yrityksesi tai kotisi ikkunat. Hoidamme myös korkealla sijaitsevat ja haastavammat kohteet.

Jätä yhteydenottopyyntö

Luotettava ja tehokas toimija

Ikkunanpesu on vaa­ti­vaa työ­tä, johon tar­vi­taan kou­lu­tus sekä koke­mus­ta. Toimimme Helsingissä ja tar­joam­me myös yri­tyk­sil­le osaa­vat ikku­nan­pe­si­jät – myös haas­teel­li­siin töi­hin. Ikkunanpesuissa haas­tei­ta tuo­vat usein kor­kea sijain­ti, vil­kas lii­ken­ne ja työn fyy­si­syys. Työntekijöillämme on aina huol­let­tu asian­mu­kai­nen kalus­to muka­na, jol­loin ikku­nan­pe­su on nope­aa ja help­poa hoi­taa siis­tis­ti. Ikkunanpesijämme eivät kos­kaan tule työ­pis­teel­le yksin, vaan nuo­rem­mat kisäl­lit tule­vat aina van­hem­pien mes­ta­rien opissa.

Ikkunoiden pesus­sa on omat haas­teen­sa – kova työ ja tuhan­net pesut ovat kou­li­neet työn­te­ki­jäm­me ammattimiehiksi. 

Kertaluonteinen ikkunanpesu

Kertaluonteisen ikku­nan­pe­sun hin­taan vai­kut­ta­vat mm. koh­teen haas­ta­vuus ja ikku­noi­den luku­mää­rä. Usein esi­mer­kik­si yri­tyk­set tilaa­vat ker­ta­luon­tei­sen ikku­nan­pe­sun, jol­loin työn hin­ta mää­räy­tyy kul­loi­sen­kin koh­teen mukai­ses­ti. Myös koti­ta­lou­det voi­vat hyö­dyn­tää ker­ta­luon­tei­sia ikkunanpesupalveluitamme.

Sopimuksella jatkuvat ikkunanpesut

Ikkunanpesut voi­daan sopia myös sään­nöl­li­sin välia­join teh­tä­väk­si, esi­mer­kik­si oma­ko­ti­ta­loon. Tällöin pyrim­me pitä­mään tie­tyn puh­taus­ta­son kodin ikku­nois­sa. Yleensä täl­löin ikku­nan­pe­sut liit­ty­vät koti­sii­vouk­seen, jon­ka voit myös meil­tä tila­ta. Kotitalouksillekin on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta tila­ta ikku­nan­pe­sut Helsingissä ker­ta­luon­toi­si­na ja ilman kotisiivous-sopimusta.

Säästämme selkäsi säryiltä, lihakset krampeilta ja puunaamme ikkunat tuossa tuokiossa täysin kirkkaiksi

Kun ikku­nat ovat puh­taat, näyt­tää sisäl­lä­kin siis­til­tä kirk­kaan päi­vän­va­lon suo­dat­tues­sa tah­rat­to­mis­ta ikku­na­la­seis­ta sisään. Ikkunapesu voi­daan siis sopia osak­si koti­sii­vouk­sen pal­ve­lui­ta, mut­ta myös ker­ta­luon­toi­set pesu­pal­ve­lut onnis­tu­vat. Leuto kevät- ja syk­sy­sää ovat erin­omai­sia aiko­ja ikku­nan­pe­suil­le, mut­ta voit kysyä meil­tä pesua ihan vuo­den ympäri.

Kuinka voim­me aut­taa? Soita tai jätä meil­le yhtey­den­ot­to­pyyn­tö lomak­keen kaut­ta, niin kar­toi­tam­me tar­peen­ne ja annam­me mie­lel­läm­me tar­jouk­sen toteutuksesta!

Miksi valita Baltimex?

  • Luotettavaa ja ammat­ti­tai­tois­ta palvelua
  • Pesuajat jous­ta­vas­ti sovittavissa
  • Erinomainen työn­jäl­ki
  • Myös haas­ta­vat toi­mek­sian­not onnistuvat
  • Vuosien koke­mus

Paras aika ikku­nan­pe­sul­le on kevääl­lä ja syksyllä!

Vilkas lii­ken­ne nos­tat­taa pölyt ja saas­teet ilmaan, ja ennen kuin huo­maat­kaan, ikku­nat ovat samea­na lias­ta. Katujen pölyt on hyvä puh­dis­taa ikku­noi­den pin­nois­ta syk­syi­sin ja kevääl­lä. Kuumalla ilmal­la ikku­nan­pe­su on haas­teel­lis­ta, kun aurin­ko kui­vat­taa pesu­ve­den ikku­noi­hin. Pilvisenä kesä­nä ja syk­syn tul­les­sa pesu sujuu nopeam­min. Tilaa ikku­nan­pe­su nyt, ennen kuin jonom­me ruuh­kau­tu­vat. Soita tai lähe­tä vies­ti lomak­keel­lam­me, niin olem­me sinuun pian yhteydessä.

HYÖDYNNÄ KOTITALOUSVÄHENNYS | Kotisiivous on verotuksessa vähennettävää työtä

Kotisiivous kuu­luu koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen pii­riin. Kotitalousvähennys on vero­tuk­ses­sa etu, jota kan­nat­taa käyt­tää. Sitä voi hakea kaik­keen koto­na teh­tä­vään työ­hön, kuten koti­sii­vouk­sen pal­ve­lui­him­me ja esi­mer­kik­si ikku­nan­pe­suun. Voit vähen­tää teke­mäm­me työn vero­tuk­ses­sa ja oma­vas­tuu­osuu­dek­se­si jää vuon­na 2021 vain 100 euroa. Kotitalousvähennyksestä voit lukea lisää tääl­tä.

Ehdota kotisiivousta työnantajallesi työsuhde-eduksi

Yhä useam­pi yri­tys tar­jo­aa ansioi­tu­neil­le työn­te­ki­jöil­leen työ­suh­de-etu­na tai bonuk­se­na koti­sii­vouk­sen pal­ve­lui­ta. Tällöin sovim­me las­ku­tuk­sen työ­nan­ta­ja­si kans­sa ja työn­te­ki­jän kans­sa koti­sii­vouk­sen ajan­koh­dan ja sisällön.