Henkilöstöpalvelut

Välitämme osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa.

Henkilöstöllämme on pit­kä ja vank­ka työ­ko­ke­mus hen­ki­lös­tö­pal­ve­luis­ta, tar­joam­me hen­ki­lös­tö­vuo­rauk­sia, suo­ra­rek­ry­toin­te­ja sekä ulkoistamispalveluita.

Jätä yhteydenottopyyntö

Henkilöstöpalvelut

Välitämme osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa.

Henkilöstöllämme on pit­kä ja vank­ka työ­ko­ke­mus hen­ki­lös­tö­pal­ve­luis­ta, tar­joam­me hen­ki­lös­tö­vuo­rauk­sia, suo­ra­rek­ry­toin­te­ja sekä ulkoistamispalveluita.

Jätä yhteydenottopyyntö

1. Henkilöstövuokraus

Välitämme osaa­vaa, ammat­ti­tai­tois­ta työ­voi­maa sii­vous, raken­nusa­lan sekä säh­kö­asen­nus työ­teh­tä­viin. Vahvinta osaa­mis­tam­me on työ­voi­man väli­tys raken­nus säh­kö sekä sii­vous­sek­to­ril­le. Laajojen kon­tak­tiem­me kaut­ta pys­tym­me hake­maan työ­voi­maa tar­pei­siin­ne myös Suomen ulko­puo­lel­ta sekä tar­vit­taes­sa jär­jes­tä­mään majoi­tuk­sen ja kai­ken muun asi­aan liit­ty­vän. Tiettyihin työ­teh­tä­viin haem­me jat­ku­vas­ti ammat­ti­tai­tois­ta työ­voi­maa Suomen ulko­puo­lel­ta pys­tyäk­sem­me tar­joa­maan asiak­kail­lem­me jat­ku­vas­ti osaa­via alan ammattilaisia.

Henkilöstövuokrauksemme sel­keät edut:

  • Haemme tai­do­kas­ta, tar­pei­siin sopi­vaa työ­voi­maa laa­jal­ta alueelta
  • Pystytte kes­kit­ty­mään omaan ydinliiketoimintaanne
  • Kustannustehokkuus, mak­sat­te vain työn­teon ajankohdasta
  • Työvoiman saa­ta­vuus kai­kis­sa tilan­teis­sa: lomat, sai­raus­pois­sao­lot ja sesongit

2. Suorahaku/-rekrytointi

Suorarekrytointi on hyvä rat­kai­su sil­loin, kun tar­vi­taan työn­te­ki­jää pit­kään työ­suh­tee­seen, joh­to- tai asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin. Hoidamme koko rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin alus­ta lop­puun ns. ”avai­met käteen” ‑peri­aat­teel­la, tai tar­vit­taes­sa vain osan rek­ry­toin­ti­pro­ses­sis­ta, esim. haku­pro­ses­sin sekä hake­mus­ten esi­kar­sin­nan ja voit­te hoi­taa itse rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin loppuun.

3. Ulkoistaminen

Olemme asian­tun­te­va yhteis­työ­kump­pa­ni yri­tyk­sen­ne työ­teh­tä­vien ulkois­ta­mi­ses­sa. Henkilöstöllämme on osaa­mis­ta ja koke­mus­ta ulkois­ta­mis­pro­jek­teis­ta useil­la eri toi­mia­loil­la. Ulkoistamisen avul­la pys­tyt­te tehos­ta­maan toi­min­taan­ne sekä paran­ta­maan pal­ve­lun­ne laatua. 

* Tarjoamme myös räätälöityjä henkilöstöpalveluita eri toimialoille