Varma ja tehokas yhteistyökumppani

Jo vuodesta 2005 — Olemme tehokas yhteistyökumppani kaikkiin yrityksesi tarpeisiin koskien siivouksia, rakennustöitä sekä sähköalantöitä. 

Varma ja tehokas yhteistyökumppani

Jo vuodesta 2005 — Olemme tehokas yhteistyökumppani kaikkiin yrityksesi tarpeisiin koskien siivouksia, rakennustöitä sekä sähköalantöitä. 

Yrityssiivoukset 

Olemme tul­leet tun­ne­tuk­si var­ma­na sii­vous­pal­ve­lui­den toi­mit­ta­ja­na. Olemme eri­kois­tu­neet var­sin­kin suur­sii­vouk­siin sekä mui­hin vaa­ti­viin erikoissiivouksiin. 

Kotisiivoukset 

Henkilökuntamme koos­tuu ammat­ti­lai­sis­ta, joil­la on 10–20 vuo­den työ­ko­ke­mus alal­ta. Kotisiivous aut­taa pitä­mään kodin puh­taa­na ja me olem­me aina apunasi! 

Ikkunoidenpesut 

Säästämme sel­kä­si säryil­tä, lihak­set kram­peil­ta ja puu­naam­me ikku­nat tuos­sa tuo­kios­sa täy­sin kirk­kaik­si. Hoidamme myös kor­keal­la sijait­se­vat ja/tai haas­ta­vam­mat kohteet. 

Rakennuspalvelut 

Hoidamme suu­ret koko­nai­su­ra­kat sekä pie­nem­mät yksit­täi­set raken­nusa­lan työt — niin uudis­koh­teis­sa, lin­ja­sa­nee­rauk­sis­sa kuin korjausrakentamiskohteissakin. 

Sähkötyöt 

Vuosien koke­mus sekä moni­puo­li­set eri­kois­pal­ve­lum­me ovat mah­dol­lis­ta­neet onnis­tu­nei­den kau­pal­lis­ten hank­kei­den toteut­ta­mi­sen ydin‑, teol­li­suus- ja laivanrakennusalalla. 

Henkilöstöpalvelut 

Välitämme osaa­vaa ja ammat­ti­tai­tois­ta työ­voi­maa. Henkilöstöllämme on pit­kä ja vank­ka työ­ko­ke­mus, tar­joam­me mm. hen­ki­lös­tö­vuo­rauk­sia, suo­ra­rek­ry­toin­te­ja sekä ulkoistamispalveluita. 

Luotettava ja tehokas toimija 

Baltimex Oy on vuon­na 2005 perus­tet­tu monia­lai­nen pal­ve­lu­yri­tys. Olemme teho­kas yhteis­työ­kump­pa­ni kaik­kiin yri­tyk­se­si tar­pei­siin kos­kien sii­vouk­sia, raken­nus­töi­tä sekä sähköalantöitä.

Baltimex Oy on vuon­na 2005 perus­tet­tu monia­lai­nen palveluyritys. 

Alalle tule­vat eivät kos­kaan työs­ken­te­le heti yksin, vaan ovat kau­an kisäl­li­nä mes­ta­rin opis­sa. Työntekijöillämme on käy­tös­sään par­haim­mat työ­vä­li­neet ja mene­tel­mät, joten kii­reel­li­set­kin työt voi­daan hoi­taa suh­teel­li­sen lyhyel­lä tilausa­jal­la. Ota yhteyt­tä ja kysy sii­vous­liik­keel­täm­me tar­jous­ta Helsingin alu­eel­la teh­tä­viin sii­vous­töi­hin, rää­tä­löi­dään juu­ri teil­le par­hai­ten sopi­va ratkaisu.

Suomalainen siivousalan luotettava ammattilainen

Baltimex Oy on tul­lut tun­ne­tuk­si var­ma­na ja luo­tet­ta­va­na pal­ve­lui­den tuot­ta­ja­na. Perustamme toi­min­tam­me hyvän ammat­ti­tai­don ja toi­mi­tus­var­muu­den lisäk­si rei­luun sopi­mus­kult­tuu­riin – kun tilaat meil­tä, saat juu­ri sen mis­tä on sovit­tu ja tie­tys­ti sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa. Tarjoamme asiak­kail­lem­me laa­ja-alai­set ja koko­nai­se­dul­li­set siivoussopimukset.

Yrityksessämme työs­ken­te­lee eri­kois­sii­vousa­lan rau­tai­sia ammat­ti­lai­sia, joil­la on 10–20 vuo­den työ­ko­ke­mus alal­ta. He ovat tot­tu­neet hoi­ta­maan lop­puun myös hyvin­kin haas­ta­vat koh­teet. Olemme toteut­ta­neet lukui­sia, kor­ke­aa ammat­ti­tai­toa vaa­ti­via koh­tei­ta ja pal­jon työ­tä vaa­ti­via ura­koin­te­ja. Olemme eri­kois­tu­neet var­sin­kin suur­sii­vouk­siin, lop­pusii­vouk­siin, yllä­pi­to­sii­vouk­siin sekä mui­hin vaa­ti­viin yrityssiivouksiin.

Toteutamme myös ammat­ti­tai­toi­set ikku­nan­pe­sut jous­ta­vas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti sekä yksi­tyi­sil­le että yri­tyk­sil­le Helsingissä ja lähia­lueil­la. Siivousliikkeemme hoi­taa myös vai­keis­sa pai­kois­sa ja kor­keal­le sijait­se­vien ikku­noi­den pesut. 

Kun kai­paat luo­tet­ta­vaa ja teho­kas­ta sii­vous­pal­ve­lua, ota yhteyttä! 

Kaipaatko luotettavaa sähköalan ammattilaista?

Olemme toteut­ta­neet yli 17 vuo­den ajan poik­keuk­sel­li­sia säh­kö­alan rat­kai­su­ja teol­li­sil­le ja kau­pal­li­sil­le asiak­kail­le, niin Suomessa kuin muu­al­la­kin maa­il­mas­sa. Tarjoamme säh­kö­alan rat­kai­su­ja koti­ta­louk­sil­le sekä teol­li­sil­le ja kau­pal­li­sil­le asiak­kail­le. Vuosien vank­ka koke­mus sekä moni­puo­li­set eri­kois­pal­ve­lum­me ovat mah­dol­lis­ta­neet onnis­tu­nei­den kau­pal­lis­ten hank­kei­den toteut­ta­mi­sen ydin‑, teol­li­suus- ja laivanrakennusalalla.

Avaimet käteen ‑pal­ve­lum­me mah­dol­lis­taa asiak­kail­lem­me menes­tyk­sek­kään suun­nit­te­lun ja toteu­tuk­sen, kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Palvelemme asiak­kai­tam­me uudis­koh­teis­sa sekä parannus‑, lisärakennus‑, ja remontointikohteissa.

Välitämme osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa.

Henkilöstöpalveluista hen­ki­lös­töl­läm­me on pit­kä työ­ko­ke­mus ja saat­te meil­tä niin hen­ki­lös­tö­vuo­rauk­set, suo­ra­rek­ry­toin­nit sekä ulkois­ta­mis­pal­ve­lut. Tarvittaessa voim­me rää­tä­löi­dä teil­le tei­dän tar­pei­tan­ne vas­taa­via henkilöstöpalveluita.

Osaavien ammat­ti­lais­tem­me ja kevyen orga­ni­saa­tiom­me ansios­ta hoi­dam­me kaik­ki koh­teem­me jous­ta­vas­ti ja nopeas­ti – aina sovi­tul­la aikataululla.